hegel44

41 tekstów – auto­rem jest he­gel44.

Dzielić się swoimi myśla­mi z in­ny­mi to gro­madzić skar­by nieporównane. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 grudnia 2014, 10:32

Rzeczy­wis­tość jest zwier­ciadłem świadomości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 grudnia 2014, 21:45

Tyl­ko niekom­pe­ten­cja jest w sta­nie po­wie­dzieć: "wiem wszystko". 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 grudnia 2014, 19:17

Wszechświatów jest ty­le, że każdy żyje w swoim. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 grudnia 2014, 10:38

Pra­ca nad sobą, dzień po dniu, zap­ro­wadzić może do każde­go celu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 grudnia 2014, 15:55

Ener­gia słowa może za­bijać i ocalać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 grudnia 2014, 18:49

Jeżeli wiesz, dokąd masz iść, doj­dziesz na pewno. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 grudnia 2014, 21:38

Pla­tońskie idee piękna, praw­dy i dob­ra zaim­ple­men­to­wane są w struk­turę cza­sop­rzes­trze­ni; od­działują na nas, my od­działuje­my na nie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 grudnia 2014, 08:15

Każda in­ten­cja od­naj­dzie swoją od­po­wiedź we wszechświecie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 grudnia 2014, 22:39

Kiedy niebo nie od­po­wiada, wszel­kie two­je sta­rania na nic, próżna rada. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 grudnia 2014, 07:55
Zeszyty
  • dziennik myśli – zbieram cieka­we sen­ten­cje na te­mat ko­heren­cji myśli i by­tu

  • Perełki – Frag­menty, których treść sięga ta­jem­nic by­tu

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

30 grudnia 2014, 10:32hegel44 do­dał no­wy tek­st Dzielić się swoimi myśla­mi [...]

25 grudnia 2014, 00:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Rzeczywistość jest zwier­ciadłem świado­mości.  

24 grudnia 2014, 21:45hegel44 do­dał no­wy tek­st Rzeczywistość jest zwier­ciadłem świado­mości.  

22 grudnia 2014, 21:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tylko niekom­pe­ten­cja jest w [...]

22 grudnia 2014, 19:17hegel44 do­dał no­wy tek­st Tylko niekom­pe­ten­cja jest w [...]

21 grudnia 2014, 10:38hegel44 do­dał no­wy tek­st Wszechświatów jest ty­le, że [...]

21 grudnia 2014, 01:05Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Praca nad sobą, dzień [...]

20 grudnia 2014, 16:48Sierpien sko­men­to­wał tek­st Praca nad sobą, dzień [...]

20 grudnia 2014, 15:55hegel44 do­dał no­wy tek­st Praca nad sobą, dzień [...]

19 grudnia 2014, 18:49hegel44 do­dał no­wy tek­st Energia słowa może za­bijać [...]